Opptak er nå stengt etter tre år med Agder Kunstakademi

For mer info kontakt
thora.dolven.balke@gmail.com

Akademiet tilbød plass til 10 studenter av gangen, med totalt 29 studenter 2021-2023

Kunstnernes Hus (Lukk)

Nå, etter tre års program på Agder Kunstakademi med 29 studenter, 20 gjestelærere og en rekke online forelesere, presenterer vi resultatet i utstillingen Kunst som straff på Kunstnernes Hus 24.11.2023 - 14.01.2024. Gjennom de utstilte kunstverkene og rammene for Kunstakademiet tematiserer utstillingen viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis, kunstens frigjørende potensial og dens rolle i samfunnet.

Agder Kunstakademi er et kollektivt, sosialt kunstprosjekt som består av en allsidig, høykvalitets kunstutdanning i tre år, fra våren 2021 ut høsten 2023, med avgangsutstilling november 2023. Akademiet ivaretar og videreutvikler sin autonomi i møtet mellom kunstnere og studenter i fengselshverdagen. Kunstskolen er en selvstendig enhet i fengselet, som samarbeider tett med arbeidsdriften og har fleksibilitet i utformingen av sitt eget program. Akademiet tilbyr en kunstutdanning bestående av kurs med ulik varighet. Utdanningen skal gi studentene kunstnerisk og menneskelig innsikt, erfaringer og verktøy for personlig utvikling, og bidra til deltagelse i offentligheten. Kunstakademiet har høy kunstfaglig kvalitet på linje med de fremste kunstskolene i Norge, med inviterte kunstnere som tilbyr kurs innen en rekke felt, basert på eget kunstnerskap.

Bakgrunn

Agder Kunstakademi er igangsatt gjennom kunstordningen for statlige nybygg i KORO. Ideen om en kunstskole i Agder fengsel oppstod i møte mellom KOROs kuratorer Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, fengselsleder Frank Johansen, forskningsleder i Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter Berit Johnsen og Jon-Erling Lystad, Kriminalomsorgens byggeprosjektleder for nye Agder fengsel. Kunstakademiet er et unikt samarbeid mellom KORO og Kriminalomsorgen

Den konseptuelle og faglige utviklingen av Agder Kunstakademi skjedde i samarbeid med kunstnerne Hege Nyborg og Dag Erik Elgin. Akademiet formes fortløpende av Akademirådet som er ansvarlig for den kunstfaglige og pedagogiske kvalitetssikringen. I tillegg til kuratorene består Akademirådet av Nyborg, Elgin, kunstner Sverre Gullesen og akademiets fast ansatte verksbetjent Solfrid Kjetså. Etter kunstprosjektets treårige opplegg tas det høyde for at fengselet kan videreføre kunstutdanningen som del av sitt undervisningsprogram.

Mandat

Agder Kunstakademi er basert på samarbeid mellom kunstnere og studenter. Utdanningen skal reflektere studentenes individuelle interesser og utvikling, samt gi mulighet for personlig vekst. Kunstnerne som er invitert som gjestelærere vil gjennom sine egne og andres kunstnerskap, og gjennom konkret håndverksbasert samarbeid og eksperimentering gi en inngang til kunstfeltet. Kunstutdanningen skal gi relevant erfaring for ulike arbeidssituasjoner og roller i samfunnet.

Agder Kunstakademi tilbyr en utdanning hvor man får praktisk og teoretisk kunnskap innen en rekke medier og teknikker. Kunstakademiet inviterer kunstnere som er spesialisert i alt fra maleri og tegning til video, skulptur, lyd og tekst. De ovennevnte teknikkene læres ikke som et pensum, men knyttes hele tiden til en kunstnerisk undersøkelse. Kunstakademiet samarbeider med arbeidsdriften i fengselet, i tillegg til flere ledd i fengselsdriften som bibliotek, verksteder og skolen. Akademiets studenter planlegger, gjennomfører og monterer kunstverk i samarbeid med kunstnerne som underviser. Disse verkene blir en permanent kunstsamling i fengselet. I tillegg følger faste lærere opp studentenes utvikling, og tilbyr grunnkurs, lesegrupper og gruppekritikk.

Kunsten er i motsetning til andre fagområder uten fast definerte grenser, og skiller ikke mellom det akademiske og det praktiske. En utdanning i kunst åpner dermed for både intellektuelt og håndverksbasert arbeid og krysser mange fag, som arkitektur og design, musikk, filosofi, sosiologi, vitenskap og litteratur. Kunstakademiet krever ingen spesifikk bakgrunn, erfaring eller grunnutdanning av sine studenter. Alle personlige historier og interesser har sin egen verdi og kan være et utgangspunkt for et selvstendig kunstnerskap.

Studiet

Undervisning og kunstnerisk produksjon foregår hovedsakelig i Akademirommet, et spesielt utformet klasserom. Rommets arkitektur er designet og utviklet av arkitekt Alexander Eriksson Furunes i samarbeid med akademiets studenter, konstruert av snekkerverkstedet i fengselet avdeling 4a v/ Robert og montert ved hjelp av studentene. Kunstakademiet tilbyr en utstyrspark for video-, lyd- billedredigering og design, en printerworkshop med Risoprinter og et eget bibliotek. Utover dette tilrettelegger vi for diverse materialbruk etter behov, i dialog med gjestelærere og studentenes kunstneriske spesialisering. Akademirommets biblioteket utvikles over tid med donasjoner fra besøkende gjestelærere og kunstinstitusjoner som Nasjonalmuseet. Alle studentarbeider og undervisningsmateriale dokumenteres og lagres i et fysisk og digitalt arkiv.

Agder Kunstakademis faste kunstlærere er verksbetjent Solfrid Kjetså, hovedkunstnerne i prosjektet Sverre Gullesen, Hege Nyborg og Dag Erik Elgin. Sverre er i fengselet rundt én gang i måneden og er ansvarlig for å organisere soloutstillinger for alle studentene, Hege og Dag Erik gir hvert semester to kunsthistoriske kurs. Besøkende kunstnere gir hverte semester faglig oppfølging til studentenes kunstneriske utvikling gjennom en-til-en-samtaler, gruppesamtaler, kurs og workshops med teori-, historie-, og materialundervisning innen en rekke temaer.